Date.co.il - אתר הכרויות חינם וגם אתרי שידוכים ובהם בליינד דייט דתי דוסי סטוץ חברה
Date.co.il
כרגע אונליין באתר 28 חברים (נשים:11 , גברים:17)
הסכם שימוש
זהו הסכם השימוש באתר דייט, בינך לבין חברות Date.co.il ו/או dot com
Live4all (להלן ביחד - "החברות"). Date.co.il הינו אתר להיכרויות והתאמה רומנטיות
פרי יוזמה משותפת של החברות (להלן "Date.co.il" ו/או "האתר")

השימוש בשירותי Date.co.il ו/או אתרים של החברות מותנה בהסכמתך לכל התנאים שלהלן.
אם אינך מסכים לתנאים הבאים, ללא יוצא מן הכלל, או לאחד מהם, אינך רשאי להשתמש
בשרותי החברות ו/או Date.co.il. עצם שימושך באתרי החברות ייראה כהסכמה לכל תנאי ההסכם והתקנון להלן. אנא קרא בקפדנות את ההסכם לפני שתרשם ל-Date.co.il.

מרגע שהינך נרשם/ת כחבר/ה ב-Date.co.il הנך מחוייב/ת לכל התנאים המופיעים בהסכם
זה. כל האמור להלן בלשון גבר, מכוון לנשים וגברים כאחד וכל האמור בלשון גבר גם
באישה משתמע ולהיפך...

מי כשיר ומוזמן להשתמש בשירותי האתר ו/או החברות?
Date.co.il הינו שירות היכרויות ממוחשב למבוגרים בלבד. כדי להשתמש
בשירותינו, הנך חייב להיות מעל לגיל 18 שנה, וכן לקבל ולהסכים לפעול עפ"י
כל התנאים המפורטים בהסכם ותקנון זה.

מידע ותכנים באתר
תוכן האתר כולל: מלל, גרפיקה, סמלים וכל תוכן אחר. (להלן "התוכן") מרבית המידע
והתכנים המוצגים באתר נמסרים על ידי המשתמשים, ו/או משתתפים אחרים באתר. החברות
אינן מפקחת על התוכן אשר מתפרסם באתר על ידי המשתמשים ותוכן זה איננו באחריותן של החברות כלל.
כל שירותי ה-sms באתר הם מטעם B4U וכפופים לתקנון של B4U. לצפייה בתקנון של B4U נא הקלק כאן

השימוש באתר- כל שימוש באתר המהווה הפצת תוכן בוטה, גזעני או אסור על פי חוק ו/או הפוגע במשתמש
אחר הינו אסור בהחלט! כל שימוש, ללא קבלת אישור קודם לשימוש עצמו, בתוכן האתר
עלול להיות פגיעה והפרת זכויות קניניות, בין רשומות ובין שטרם נרשמו כגון: סימני מסחר

אין להשתמש באתר על מנת להעביר, להפיץ, לאכסן או להרוס חומר:

א. הפוגע בחוק או תקנה כלשהם.

ב. באופן שיערער על הזכויות, השם המסחרי, סימני המסחר, הסוד המקצועי, או זכויות
אחריות שהן רכוש אינטלקטואלי של החברות ו/או אחרים, כדי לפגוע בפרטיות או בכל זכות
אחרת של צדדים שלישיים.

ג. פוגע מאיים או בוטה

אין למכור או לעצב פרט או חומר כל שהוא מהחומר המתפרסם באתרי החברות או להציג
אותו, להפיץ או להשתמש בו בכל דרך למטרה ציבורית או מסחרית.
השימוש בחומר זה בכל אתר אינטרנט או ברשת מחשב, לכל מטרה אסור בהחלט.

כאמור, חל איסור מוחלט לבצע או לנסות לבצע את הפעולות הבאות או חלקן.

אמצעי אבטחה באתר.
אין לפרוץ או לנסות לפרוץ את האבטחה של החברות, לרבות האתר ובכלל זה:

א. לגשת למידע שאינו מכוון אליך או כניסה לשרת או חשבון שאין לך רשות להכנס אליו.
 
לנסות לבחון את המערכת, או הרשת, או לפצח את מערכת אבטחת המידע, ללא רשות מתאימה.

ג. לנסות להפריע בשירות למשתמשים, מחשב או רשת מחשב על דרך של העמסת-יתר, "הצפה"
"הפצצה של דואר" או הפלת המערכת.

לשלוח Email לא מבוקש לרבות פרסום או קידום של מוצרים או שירותים.

ה. לזייף כל דבר בפרוטוקול TCP/IP , כותרת ה-Email או כל חלק ממנה בכל NewsGroup
Email,או דיוור.

פגיעה בביטחון המערכת או המאגר עלולה לגרור נקיטה בכל האמצעים המשפטיים העומדים
לרשות החברות.. החברות יהיו רשאיות, אך לא חייבות, לחקור התרחשויות המערבות
פגישות כגון אלו ותהיינה זכאיות לערב.
ולשתף פעול עם הרשויות לאכיפת החוק בהעמדה לדין של משתמשים שהיו מעורבים בפגיעות
כגון אלו.

פרטיות
הנך מודע לכך כי המידע, הנמסר על ידך מרצונך החופשי, משמש לצורך מתן השירותים
הנגברים בהסכם זה. המידע שאתה מפרסם באתר נועד לצפייה על-ידינו ועל-ידי כל
המשתמשים

החברות רשאיות להשתמש בפרטים שתמסור ב -Date.co.il ובמידע שייאסף על-ידן אודות
דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים שהן מציעות, ליצירת קשר עם המשתמש ו/או
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

החברות רשאיות לשלוח למשתמש/ים מדי פעם מידע בין אם הוא מבוסס ו/או קשור למידע
שאתה המשתמש סיפקת לאתר ו/או לחברות ובין אם אין קשר כלל בינך לבין המידע שסיפקת
לאתר ו/או לחברות, בין אם מידע שהן עצמן תפרסמנה ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח
מידי מפרסמים אחרים. כל מידע שכזה, שנשלח באמצעות דיוור ישיר על-ידי החברות לא
יהווה "SpammingE-mail בלתי חוקי ו/או מידע בלתי מבוקש על-ידך." ו/או

החברות הינן בעלות מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות עיצובי האתר, כל
תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, סימני המסחר וכל חומר אחר הכלול באתר.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומרים הנגברים
לעיל בלא קבלת הסכמתן של החברות בכתב ומראש.

אחריות החברות
השימוש , המידע ושירותים ב-Date.co.ilAS IS ). לא ניתן ניתנים לשימוש כמות שהם (
להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש. החברות אינן ערבות לכך שהשירות יתאים
לציפיות הלקוח, אינן אחראיות שהשירות יהיה רצוף בזמן, ו/או להפרעות ו/או עיכובים
במשלוח. החברות אינן אחראיות לשגיאות מידע או לשגיאות בכלל ולאמינות המידע ו/או
לבטיחותו. החברות אינן אחראיות לתוכן, לאיכות או לכל היבט אחר של המידע המסופק
בידי המשתמשים בשירות. בנוסף, החברות אינן אחראיות לתוצאות שיגרמו או עלולות
להיגרם מהשימוש בשירות או לגבי הנכונות והאמינות של מידע כלשהוא הנלקח מהשירות
ו/או מאתרי החברות, כמו גם לשימוש לרעה שעלול להיעשות במידע או בחומר נתון.
החברות אינן מתחייבות לאמת או לעבור על כל מידע או לפקח על איזשהוא מידע המועבר,
מבחינת תוכן המידע, נכונותו או איכות המידע. החברות תוכלנה אך אינן מחויבות לפקח
על השירות ו/או על המידע המתפרסם באתרי החברת..

החברות אינן מתחייבות כי למידע המפורסם באתר תהיה היענות, אין באפשרותן לדעת אילו
תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום באתר, ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן החברות
אינן אחראיות לתגובות הללו, לזהות הפונים, לתוצאה שתנבע מהפרסום ו/או לכל שימוש
שיעשה על-ידי צד שלישי בפרטים המתפרסמים על-ידך. החברות אינן אחראיות לתוכן
המודעות והמידע המסחרי המתפרסם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברות אינן אחראיות למקרה של תקלות טכניות שעלולות להיגרם
כתוצאה מהשימוש בשירותיהן, כמו bugs virusesvandals, חדירה למחשב ו/או או
התערבות במחשב שלך. כמו כן החברות אינן מתחייבות ששירותיהן ו/או שירותי האתר לא
יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביהן
של החברות, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים כלשהם אם בחומרה, בתוכנה
בקווי תקשורת ו/או במערכות תקשורת, אצל החברות ו/או אצל מי מספקיה.
הנך מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברות בשל טיב
השירותים, תכונותיהם, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם
יהיו ) פרסום פרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר.

זכויות יוצרים
הנך מצהיר כי כל המידע על כל סוגיו שיעבור לחברות יהיה חוקי, והנך מסכים להעברת
זכויות במידע לחברה.

מחיקת מידע
החברות שומרות לעצמן את הזכות להוריד כל פריט מידע שאינו מתאים לכללים האמורים
שהוצגו במסמך זה. בנוסף, לחברות הזכות אך לא החובה למחוק, לדחות או לסלק כל חומר
שימצא פוגע, גזעני, או בלתי הולם באופן כלשהו.

אחריות המשתמש
אתה האחראי הבלעדי לתוכן ולאיכות המידע שאתה מספק. אתה לוקח על עצמך כל סיכון ו/או
אחריות לכל אובדן או נזק שעלולים להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש
בשירות החברות, בלי רשות מפורשת מבעל המידע המסוים. אתה בלעדית אחראי לכל תשלום
המתחייב מהשימוש בשרות זה שלא כדין כפי שצוין לעיל, ובכלל זה חיובים המגיעים
במישרין או שלא במישרין. למען הסר כל ספק, החברות בכל מקרה, לא תחזרנה כספים
כלשהם למנוייהן.

שינו השירותים ו/או הפסקתם
החברות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או תנאי התקנון בכל עת
בלי הודעה מראש, למחוק או לסיים את השירות או להפסיק את שימושך בו בכל זמן שהוא.
החברות שומרות את הזכות לבטל באחת את הגישה ו/או החברות של כל אדם שאינו נענה
לתנאי ההשתתפות כולם או חלקם.

אם החברות בשיקול דעתן הבלעדי מחליטות שארעה הפרה בתנאי ההשתתפות המתוארים בהסכם
זה, החברות תהינה רשאיות לעשות כל פעולה כדי לרפא את ההפרה לרבות מחיקה מיידית של
כל חומר פוגע מהאתר, וביטול ההשתתפות שלך. אם החברות בשיקול דעתן הבלעדי תחלטנה
שמודעה כלשהי עלולה ליצור חבות, מכל מין וסוג שהוא לחברות, הן תהיינה רשאיות
לבצע כל פעולה שהחברות מאמינות שהיא נחוצה בכדי למזער או להעלים את החבות
הפוטנציאלית של החברות, לרבות חשיפת מידע של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל
החברות שומרות את הזכות לסרב לתת שירות לכל אחד בכל זמן ולסלק רשימות או מודעות
מכל סיבה ובלי הודעה מראש. החברות רשאיות לשנות את מבנה האתר, לרבות השירותים
הנלווים, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, והכל- בלא צורך
להודיע למשתמש מראש.יתכן גם כי שינויים אלו יהיו כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות
כלשהי למשתמש, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברות בגין ביצוע
שינויים כאמור ו/או תקלות אם יווצרו בגינם.

כללי
אין לפרש חוסר פעולה או אכיפה של זכויות תנאי ההשתתפות כולן או מקצתן
כויתור מצידה להפעיל או לאכוף את הזכויות הנ"ל. אם תנאי כלשהוא מתנאי ההשתתפות
ימצא לא תקף בעיני ערכאות משפטיות, הנך מסכים שערכאות אלו ינסו לתת תוקף לכוונת
הצדדים כפי שהן משתקפות בתנאי ההשתתפות, ואי תקפות או ביטול אותו תנאי לא יפגע
בתקפות שאר התנאים של תנאי ההשתתפות.

אתה מתחייב לפצות לשפות ולפטור את החברות, המנהלים, העובדים, הסוכנים וצדדים
שלישים מכל תביעה, דרישה, אובדן, אילוצים, נזק או הוצאות (כולל שכר טרחת עו"ד)
הנובע מהשימוש או ההשתתפות בשירות זה או במידע הכלול בו.

כל המשתמש באתר -Date.co.ilDate.co.il ו/או באתרים של החברות או באתר אחר מאתרי
מצהיר בזאת כי אין בשימוש שכזה הפרה של כל חוק ו/או כל דין מקומי.